Kalisz w planach zagospodarowania

Tereny niezagospodarowane.
Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4063
Rejestracja: 24 lis 2008, o 03:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: milo » 21 lis 2017, o 14:15

gawronik - też tak rozumiem ( edytowałeś mój post ? ), natomiast wnioskowanie z tego, że w Kaliszu skończyły się tereny pod zabudowę mieszkaniową jest bardzo na wyrost.
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 5782
Rejestracja: 4 lis 2009, o 18:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: gawronik13kalisz » 21 lis 2017, o 14:46

No widzisz... chciałem zacytować, a edytowałem :| to już wiem dlaczego za pierwszym razem nic się nie dodało.
Już naprawiłem i przepraszam!
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
Mariusz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1714
Rejestracja: 29 lis 2005, o 12:26

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: Mariusz » 22 lis 2017, o 01:20

W Kaliszu nie da się już powiększyć terenów pod mieszkaniówkę, wykorzystano już 100 % terenów.
W obecnie opracowywanych studiach nie ma możliwości nadmiernego zwiększania terenów inwestycyjnych ponad faktyczne potrzeby prognozowane na wiele lat do przodu. Takie regulacje mają powstrzymać niekontrolowane przeznaczenie gruntów rolnych na inne cele, co jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie na terenach wiejskich. Z tego też względu, jeżeli gmina wyznaczyła we wcześniejszym opracowaniu znaczne obszary do zabudowy, które nie zostały skonsumowane lub też nie będą zabudowane w perspektywie wieloletniej, to trudno jej będzie udowodnić, że istnieją realne potrzeby wyznaczania kolejnych stref zabudowy.
Błędny jest zatem wywód, że Kaliszowi brakuje terenów pod zabudowę mieszkaniową, gdyż jest dokładnie na odwrót.

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4042
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: jasiek20 » 22 lis 2017, o 16:21

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:
§ 1 Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej.
§ 2 Granice obszaru objętego Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Uchyla się uchwałę XLII/564/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części osiedla Dobrzec.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr ………..……………….. Rady Miejskiej Kalisza z dnia …………………...……….. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej.
Teren, o którym mowa w treści projektu ww. uchwały Rady Miejskiej Kalisza, objęty jest ustaleniami dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pierwszy z nich to Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec, przyjęty uchwałą Nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22.05.2003 r. W planie tym wyznaczono – na tyłach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej położonej przy ul. Dobrzeckiej m.in. tereny usług sportu i rekreacji, tereny usług komercyjnych, tereny zieleni izolacyjnej i zieleni parkowej, tereny urządzeń gazowych oraz tereny komunikacji samochodowej. Tereny te przedstawione zostały na załączniku graficznym. Przedsięwzięcia, dla realizacji których wyznaczono ww. tereny, nie zostały jak dotąd zrealizowane. Jednocześnie do Urzędu Miejskiego w Kaliszu wpłynęły wnioski dotyczące zmiany ustaleń omawianego planu w celu wprowadzenia w tym miejscu możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej. Analiza ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykazała zasadność zmiany ustaleń tegoż planu. W przywołanym powyżej planie miejscowym wyznaczono również – po zachodniej stronie ul. Armii Krajowej – tereny parkingów, tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny zieleni izolacyjnej i zieleni parkowej oraz tereny komunikacji samochodowej. Tereny te przedstawione zostały na załączniku graficznym do przedkładanego projektu uchwały, który obejmuje również niewielki fragment obszaru objętego ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/529/2005 Rady miejskiej Kalisza z dnia 30.06.2005 r., przeznaczony tym planem na cele realizacji terenów zieleni urządzonej oraz drogi publicznej – ulicy zbiorczej. Również i w tym przypadku grunty nie zostały zainwestowane. Opracowanie nowego projektu planu dla tego terenu ma na celu wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscach przewidzianych w obowiązującym planie pod realizację parkingów, umożliwienie rozwoju istniejącego zakładu i wyznaczenie terenów pod realizację składów i magazynów z jednoczesnym wyznaczeniem bufora w postaci zieleni izolacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Bujnickiego, Bursche i Szpilowskiego. Ponadto w projekcie planu miejscowego przewiduje się wprowadzenie dodatkowego połączenia fragmentu osiedla poprzez ulicę Biskupicką do ulicy Armii Krajowej.
Reasumując, uznano, że zasadne jest przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej dla obszaru przedstawionego w sposób graficzny na mapie stanowiącej załącznik do przedkładanego Radzie Miejskiej Kalisza projektu uchwały. Zgodnie z wymogami ustawowymi w celu rozpoczęcia prac nad ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 5782
Rejestracja: 4 lis 2009, o 18:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: gawronik13kalisz » 21 lut 2018, o 20:49

Punkty z kolejnej sesji
Załączniki
20180221_194449.jpg
20180221_194449.jpg (162.17 KiB) Przejrzano 145 razy
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4042
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: jasiek20 » 22 lut 2018, o 10:12

10. Teren będący przedmiotem uchwały, o łącznej powierzchni ok. 6,12 ha, położony jest
pomiędzy ulicami: Łódzką i Piaszczystą. Od strony zachodniej sąsiaduje z terenami
użytkowanymi przez Polski Związek Działkowców i doliną rzeki Swędrni a od strony
wschodniej z gruntami rolnymi zabudowanymi w pasie wzdłuż ul. Łódzkiej budynkami
mieszkalnymi, produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa.
Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kalisza, przyjętym uchwałą Nr XLVI/566/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r.,
ustalono kierunek zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową
o niskiej intensywności.
Właściciel nieruchomości wchodzących w skład przedmiotowego terenu wystąpił do
Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną uznano za zasadne uwzględnienie ww. wniosku.
Inwestowanie na omawianym terenie winno być realizowane w oparciu o spójną koncepcję
urbanistyczną, która pozwoli na stworzenie w tym rejonie miasta terenów mieszkaniowych.
Możliwe jest to do uzyskania poprzez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który określi m.in. zasady kształtowania ładu przestrzennego, parametry
nowej zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.
Zgodnie z wymogami ustawowymi w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9037
Rejestracja: 5 lis 2007, o 22:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: K-man » 22 lut 2018, o 10:47

Wielorodzinną? Czy tam nie miało powstać to osiedle domków jednorodzinnych?
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 5782
Rejestracja: 4 lis 2009, o 18:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: gawronik13kalisz » 22 lut 2018, o 10:51

A domy szeregowe są uznawane jako wielorodzinne czy jak? Może takie tam powstaną?
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4042
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: jasiek20 » 22 lut 2018, o 10:54

K-man pisze:
22 lut 2018, o 10:47
Wielorodzinną? Czy tam nie miało powstać to osiedle domków jednorodzinnych?
Mają powstać pomiędzy Piaszczystą, a Wiosenną. (Inwestycja S&O Developer).
Tu mowa o zupełnie innym terenie.
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 5782
Rejestracja: 4 lis 2009, o 18:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: gawronik13kalisz » 22 lut 2018, o 11:07

Pokręcona ta Piaszczysta jak Wyszyńskiego na Dobrzecu.
Żółty Piaszczysta , zielony Wiosenna, czerwony Łódzka.
Także rzeczywiście terenów pomiędzy Piaszczystą a inna ulicą jest klika
Załączniki
20180222_100441.jpg
20180222_100441.jpg (139.26 KiB) Przejrzano 91 razy
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4042
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: jasiek20 » 22 lut 2018, o 11:11

Gawronik, sam wrzuciłeś info z esesji. Chodzi o punkt 10 czyli o tereny nad rzeką Swędrnią.
Nigdy wcześniej nie pisaliśmy o tym miejscu. Więc to coś nowego ;)
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Awatar użytkownika
gawronik13kalisz
Moderator
Moderator
Posty: 5782
Rejestracja: 4 lis 2009, o 18:24
Lokalizacja: CALISIA

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: gawronik13kalisz » 22 lut 2018, o 11:28

A no widzisz ! Tam napisali Swędrnia tu nazwy ulic i to mnie zgubiło :P
Już nawet Trębacz płacze z herbu, bo na to co się dzieje z miastem nie starcza mu nerwów!®

Awatar użytkownika
jasiek20
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4042
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 13:08
Lokalizacja: Kalisz/Wrocław/Warszawa

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: jasiek20 » 22 lut 2018, o 11:34

gawronik13kalisz pisze:
22 lut 2018, o 11:28
A no widzisz ! Tam napisali Swędrnia tu nazwy ulic i to mnie zgubiło :P
Na szczęście masz mnie 8)
"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne".

— Abraham Lincoln

Maciek62800
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 497
Rejestracja: 28 maja 2011, o 13:07
Lokalizacja: Zagorzynek

Re: Kalisz w planach zagospodarowania

Post autor: Maciek62800 » 22 lut 2018, o 15:07

W każdym z projektów uchwał jest zaznaczony obszar objęty przyszłym MPZP :wink:
Polak sam zeżre, a drugiemu nie da. Tak było, jest i będzie.
Marian Janusz Paździoch

ODPOWIEDZ