Geotermia w Kaliszu?

Już niedługo zobaczymy w Kaliszu...
Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 13 mar 2009, o 10:26

Coś się chyba ruszyło w temacie i wygląda na to że nie są to puste obietnice.

Miliony na energię odnawialną
Gazeta Wyborcza - 13-03-2009 05:59
750 mln zł wsparcia na budowę farm wiatrowych, biogazowni, małych elektrowni wodnych i żródeł geotermalnych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już zaczyna rozdzielać te pieniądze.
Wsparcie dla inwestorów budujących odnawialne żródła energii będzie udzielane w postaci preferencyjnych kredytów 15-letnich, oprocentowanych na 6 proc. (z możliwą karencją spłaty na trzy lata). W niektórych przypadkach inwestycji - takich, w których generowany zysk będzie mały - NFOŚiGW będzie gotowy umorzyć do 50 proc. udzielonego kredytu. Taka możliwość ma zachęcić do inwestowania także w takie odnawialne żródła energii - zwłaszcza geotermalne - których okres spłaty jest bardzo długi, ze względu na potężne koszty początkowe - pisze "Gazeta Wyborcza".

NFOŚiGW nie dzieli pieniędzy z budżetu państwa ani z kasy UE, ale z kar płaconych przez polskie firmy energetyczne za to, że w bilansie sprzedawanej przez nie energii jest zbyt mało elektryczności i ciepła pochodzących z odnawialnych żródeł.

Maksymalna wysokość pożyczki to 50 mln zł i nie może przekraczać 75 proc. łącznych kosztów inwestycji. Wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 10 mln zł.

- Nie chcemy wspierać np. budowy wielkich farm wiatrowych (o mocy ponad 10 MW), bo te są realizowane przez wielkie koncerny, bogatsze od nas - tłumaczy Jan Rączka, prezes NFOŚiGW- Chcemy skoncentrować się na mniejszych, rozproszonych inwestycjach, ale zarazem dostarczających energię do sieci - podkreśla.

To nie znaczy jednak, że Fundusz z góry wyklucza jakieś firmy. O preferencyjny kredyt (a docelowo również o jego częściowe umorzenie) mogą starać się wszystkie instytucje. Warunek jest jednak jeden: projekt musi mieć zdrowe podstawy biznesowe, musi też być projektem zupełnie nowym, jeszcze nierozpoczętym (bo to wynika z unijnych reguł udzielania pomocy publicznej, których NFOŚiGW musi przestrzegać) - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Przedstawiciele branży energetycznej potwierdzają, że program pożyczkowy NFOŚiGW może się okazać bardzo pomocny. - Inwestorzy muszą teraz szukać pieniędzy. Propozycja Funduszu wychodzi naprzeciw faktycznym potrzebom - komentuje Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie".
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 208
Rejestracja: 19 kwie 2007, o 12:35
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Tomek » 13 mar 2009, o 16:22

Inicjatywa bardzo dobra. Bez wątpienia z tego programu można by skorzystać uwzględniając połączenie parku wodnego ze żródłem geotermalnym. Musiałbym zapoznać się bardziej z projektem, ale kto wie, czy nie dałoby się parku wodnego uznać jako części inwestycji związanej z OZE i uzyskać również na niego preferencyjny kredyt.

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 15 mar 2009, o 18:59

Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Kudlaty
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 642
Rejestracja: 14 gru 2007, o 21:05
Lokalizacja: kalisz hanki

Post autor: Kudlaty » 1 kwie 2009, o 20:39

DO MINISTERSTWA SRODOWISKA NAPISALEM MEILA W SPRAWIE ZLOZ GEOTERMALNYCH ZE MAMY DUZE POKLADY ITD. ODPISALI MI PO 3 TYGODNIACH ALBO WIECEJ TO CO PONIZEJ:

W odpowiedzi na Pana e-mail pt.: „Zielona Energia – Pomysł Obywatela”, uprzejmie dziękuję za przekazanie uwag oraz pomysłu na największą inwestycję zielonej energii w naszym kraju. Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie wszystkie poruszane przez Pana kwestie leżą w zakresie kompetencji Ministerstwa Środowiska.

Odnosząc się do poruszanych kwestii bezpieczeństwa energetycznego a w szczególności energetyki jądrowej, uprzejmie informuję, że w zakresie polityki energetycznej państwa, resortem wiodącym jest Ministerstwo Gospodarki. Obecnie Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Konsultacje społeczne trwają do dnia 10 kwietnia 2009 r., w tym czasie można przekazywać uwagi do opracowanych dokumentów. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 roku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energet ... rgetyczna/

Natomiast odnosząc się do poruszanych przez Pana kwestii dot. energii geotermalnej, pragnę zauważyć, że olbrzymie wartości zasobów energii geotermalnej, przedstawiane w mediach i prasie nie zawsze odpowiadają rzeczywistym danym. Szczególną uwagę należy zwrócić bowiem na podział zasobów wspomnianej energii geotermalnej na m.in. zasoby dostępne i zasoby statyczne (oba rodzaje opisanych zasobów mają znaczenie wyłącznie poznawcze). Oznacza to, że najczęściej podawane zasoby energii geotermalnej w Polsce, będące zdaniem różnych autorów ekwiwalentem kilku, kilkudziesięciu mld lub nawet przekraczające 100 mld ton paliwa umownego (TOE), są wielkościami teoretycznymi ciepła zakumulowanego w wodach podziemnych i nie mają nic wspólnego z możliwościami praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej dla celów komercyjnych, których wykorzystanie oparte jest m.in. o kryterium opłacalności ekonomicznej. Praktyczne znaczenie mają tylko zasoby dyspozycyjne, a w szczególności zasoby eksploatacyjne.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie energii jaką niosą ze sobą wody termalne ze względu na wymagania dotyczące wysokozaawansowanej technologii oraz dobrego rozpoznania geologicznego należą do najbardziej skomplikowanych gałęzi energetycznych w Polsce. Ponadto w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia tego typu są bardzo kosztowne, gdyż rozpoznanie budowy geologicznej, udokumentowanie złoża wód termalnych i budowa instalacji geotermalnej wymagają znacznych nakładów finansowych. Omawiane koszty są ściśle związane z zakresem projektowanych prac w celu udokumentowania złoża wód termalnych, co za tym idzie uzależnione są od głębokości otworu, którym ujęte zostaną wody termalne. W przypadku przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem wód termalnych należy mieć także na uwadze wysokie koszty związane z utrzymaniem sprawności i konserwacją instalacji wchodzących w skład zakładu geotermalnego. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Środowiska wynika, iż w istniejących w Polsce zakładach geotermalnych ww. koszty przekraczają nieraz zyski z tytułu wydobywanej kopaliny. Ponadto na obszarze kraju wody termalne o odpowiednio wysokiej temperaturze, która warunkuje opłacalność inwestycji opartej na tym żródle energii występują na znacznych głębokościach tj.: 2000 – 3000 m.
W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że eksploatacja wód termalnych powinna być prowadzona w przypadku gdy jest to uzasadnione ekonomicznie.

Niezbędnym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji geotermalnej jest dobre rozpoznanie geologiczne, pod kątem występowania zasobów wód termalnych, a także zastosowanie najlepszych metod, umożliwiających eksploatację omawianej kopaliny. Mając powyższe na uwadze, na zamówienie Ministra Środowiska wykonywane są opracowania naukowe, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na uwagę zasługuje „Atlas Zasobów Geotermalnych na Niżu Polskim”, wykonany przez liczny zespół polskich specjalistów pod redakcją prof. Wojciecha Góreckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Publikacja ta, szczegółowo omawiająca warunki występowania wód termalnych w utworach formacji paleozoicznej i mezozoicznej na obszarze Niżu Polski, została bezpłatnie przekazana organom administracji samorządowej i rządowej, uczelniom, instytutom oraz przedsiębiorstwom geologicznym.

Ponadto z inicjatywy Ministra Środowiska zostały podjęte działania, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności związanej z wydobywaniem wód termalnych, takie jak:
- zwolnienie z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie wód termalnych,
- ustanowienie preferencyjnej stawki wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, w wysokości 5% obliczonej wartości (1% obliczonej wartości, w okresie do 31 grudnia 2010 r.),

Informuję również, że w Ministerstwie Środowiska opracowany został projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze (obecnie projekt ustawy przedłożony został pod obrady Sejmu). Omawiany projekt wprowadza liczne uproszczenia dla przedsiębiorców oraz procedury usprawniające prowadzenie postępowań administracyjnych. Nadrzędnym celem zamierzonych zmian jest usunięcie barier utrudniających podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa, oraz uproszczenie istniejących procedur w celu pobudzenia przedsiębiorczości w kierunku służącym racjonalnej gospodarce złożami kopalin. Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
- rezygnacja z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód uznanych za kopaliny, a w konsekwencji brak opłaty koncesyjnej, opłaty za użytkowanie górnicze i mniejsza opłata skarbowa;
- zmiany zasad udzielania koncesji (rezygnacja z części uzgodnień i opinii, skrócenie postępowań administracyjnych, zmiana wymagań jakie powinien spełniać wniosek koncesyjny);
- przeniesienie kompetencji w zakresie udzielania koncesji na wydobywanie wód będących kopalinami na marszałków województw.
Dodatkowo informuję, iż obecnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współpracy z Ministerstwem Środowiska opracowywany jest program, dotyczący finansowania geotermii ze środków NFOŚiGW. Opracowane wytyczne będą miały na celu umożliwienie dokonania wyboru najlepszych przedsięwzięć z zakresu geotermii, zgłaszanych przez przedsiębiorców, których realizacja na podstawie przyznanego dofinansowania będzie miała największe znaczenie ekologiczne i społeczne.

Odnośnie kwestii możliwości udzielenia koncesji geologicznej na rzecz gminy, informuję, iż koncesję w zakresie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin może otrzymać przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.). Jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przytoczonej ustawy nie mogą być uznane za przedsiębiorcę, wobec powyższego gmina nie może ubiegać się o koncesję.

Ponadto informuję, iż w przypadku postępowania związanego z udzieleniem koncesji Fundacji „Lux Veritatis” czas trwania postępowania wynikał z konieczności uzupełnenień wniosku koncesyjnego, aby spełnione zostały ustawowo przewidziane wymagania. Organ koncesyjny w danym przypadku nie miał wpływu na termin ostatecznego uzupełnienia przedmiotowego wniosku przez przedsiębiorcę. Warunki przedmiotowej koncesji stanowią, że zachowuje ona ważność przez okres 4 lat. Dodatkowo zwracam uwagę, że Minister Środowiska nie prowadzi żadnego postępowania w sprawie ograniczenia uprawnień wynikających z omawianej koncesji.

Należy także zauważyć, iż według danych przedstawionych przez przedsiębiorcę, wody termalne wydobywane w Toruniu mają być przeznaczone do celów grzewczych, w chwili obecnej brak informacji na temat ewentualnej możliwości wykorzystania tych wód do produkcji energii elektrycznej.

Odnosząc się do propozycji wykorzystania energii wód termalnych na głębokości ponad 5000 uprzejmie informuję, że mają one wyłącznie, jak dotychczas podstawy teoretyczne. Rozpoznanie geologiczne bowiem na w/w głębokości jest udokumentowane poprzez odwiercenie zaledwie 46 otworów, z których jedynie 3 przekroczyły głębokość 6000 m. Należy dodać, że skały budujące górotwór mogą osiągać wysokie temperatury rzędu 180-200oC, jednakże trudno spodziewać się na takich głębokościach występowania wód termalnych.

Ponadto informuję, że zagadnienia dotyczące kwestii energetycznego wykorzystania poszczególnych grup kopalin pozostają w kompetencjach ministra właściwego do spraw gospodarki. Bezpośrednio nadzoruje je Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

W odniesieniu do poruszanej kwestii zasobów węgla brunatnego, występujących na terenie kraju, wyjaśniam, że wg danych zawartych w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” (stan na 31 grudzień 2007 r.) zasoby węgla brunatnego kształtują się na poziomie 13,6 mld ton zasobów bilansowych – udokumentowanych. Nie wiadomo skąd autor przywołuje ilość potencjalnych 140 mld ton, bowiem według szacunków potencjalne (jeszcze nie udokumentowane, a jedynie szacowane) zasoby bilansowe węgla brunatnego kształtują się na poziomie 40 mld ton.

Zagadnienie zgazowania powierzchniowego lub podziemnego jak dotychczas nie było stosowane w Polsce na skalę przemysłową (poza projektem z lat 70 XX wieku). Także doświadczenia światowe nie są zbyt duże a technologie bardzo ryzykowne i kosztowne. Nie należy także zapominać o potencjalnym wpływie na środowisko (już udowodnione: znaczne osiadanie ziemi i zagrożenia dla poziomów wodonośnych). Należy stwierdzić, iż być może w przyszłości da się pewne partie pokładów węgla kamiennego poddać temu procesowi, ale tylko w przypadku uzasadnienia ekonomicznego (dzisiejsze ceny ropy nie gwarantują zysku z tej inwestycji). Trudno będzie zatem znależć potencjalnych inwestorów dla tego rodzaju projektów.

z poważaniem

Joanna Rudnicka

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9233
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 2 kwie 2009, o 00:02

Przynajmniej ci odpisano :)
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 2 kwie 2009, o 01:00

Kudlaty pisze:DO MINISTERSTWA SRODOWISKA NAPISALEM MEILA W SPRAWIE ZLOZ GEOTERMALNYCH ZE MAMY DUZE POKLADY ITD. ODPISALI MI PO 3 TYGODNIACH ALBO WIECEJ TO CO PONIZEJ:

W odpowiedzi na Pana e-mail pt.: „Zielona Energia – Pomysł Obywatela”, uprzejmie dziękuję za przekazanie uwag oraz pomysłu na największą inwestycję zielonej energii w naszym kraju. Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie wszystkie poruszane przez Pana kwestie leżą w zakresie kompetencji Ministerstwa Środowiska.

Odnosząc się do poruszanych kwestii bezpieczeństwa energetycznego a w szczególności energetyki jądrowej, uprzejmie informuję, że w zakresie polityki energetycznej państwa, resortem wiodącym jest Ministerstwo Gospodarki. Obecnie Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Konsultacje społeczne trwają do dnia 10 kwietnia 2009 r., w tym czasie można przekazywać uwagi do opracowanych dokumentów. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 roku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energet ... rgetyczna/

Natomiast odnosząc się do poruszanych przez Pana kwestii dot. energii geotermalnej, pragnę zauważyć, że olbrzymie wartości zasobów energii geotermalnej, przedstawiane w mediach i prasie nie zawsze odpowiadają rzeczywistym danym. Szczególną uwagę należy zwrócić bowiem na podział zasobów wspomnianej energii geotermalnej na m.in. zasoby dostępne i zasoby statyczne (oba rodzaje opisanych zasobów mają znaczenie wyłącznie poznawcze). Oznacza to, że najczęściej podawane zasoby energii geotermalnej w Polsce, będące zdaniem różnych autorów ekwiwalentem kilku, kilkudziesięciu mld lub nawet przekraczające 100 mld ton paliwa umownego (TOE), są wielkościami teoretycznymi ciepła zakumulowanego w wodach podziemnych i nie mają nic wspólnego z możliwościami praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej dla celów komercyjnych, których wykorzystanie oparte jest m.in. o kryterium opłacalności ekonomicznej. Praktyczne znaczenie mają tylko zasoby dyspozycyjne, a w szczególności zasoby eksploatacyjne.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie energii jaką niosą ze sobą wody termalne ze względu na wymagania dotyczące wysokozaawansowanej technologii oraz dobrego rozpoznania geologicznego należą do najbardziej skomplikowanych gałęzi energetycznych w Polsce. Ponadto w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia tego typu są bardzo kosztowne, gdyż rozpoznanie budowy geologicznej, udokumentowanie złoża wód termalnych i budowa instalacji geotermalnej wymagają znacznych nakładów finansowych. Omawiane koszty są ściśle związane z zakresem projektowanych prac w celu udokumentowania złoża wód termalnych, co za tym idzie uzależnione są od głębokości otworu, którym ujęte zostaną wody termalne. W przypadku przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem wód termalnych należy mieć także na uwadze wysokie koszty związane z utrzymaniem sprawności i konserwacją instalacji wchodzących w skład zakładu geotermalnego. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Środowiska wynika, iż w istniejących w Polsce zakładach geotermalnych ww. koszty przekraczają nieraz zyski z tytułu wydobywanej kopaliny. Ponadto na obszarze kraju wody termalne o odpowiednio wysokiej temperaturze, która warunkuje opłacalność inwestycji opartej na tym żródle energii występują na znacznych głębokościach tj.: 2000 – 3000 m.
W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że eksploatacja wód termalnych powinna być prowadzona w przypadku gdy jest to uzasadnione ekonomicznie.

Niezbędnym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji geotermalnej jest dobre rozpoznanie geologiczne, pod kątem występowania zasobów wód termalnych, a także zastosowanie najlepszych metod, umożliwiających eksploatację omawianej kopaliny. Mając powyższe na uwadze, na zamówienie Ministra Środowiska wykonywane są opracowania naukowe, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na uwagę zasługuje „Atlas Zasobów Geotermalnych na Niżu Polskim”, wykonany przez liczny zespół polskich specjalistów pod redakcją prof. Wojciecha Góreckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Publikacja ta, szczegółowo omawiająca warunki występowania wód termalnych w utworach formacji paleozoicznej i mezozoicznej na obszarze Niżu Polski, została bezpłatnie przekazana organom administracji samorządowej i rządowej, uczelniom, instytutom oraz przedsiębiorstwom geologicznym.

Ponadto z inicjatywy Ministra Środowiska zostały podjęte działania, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności związanej z wydobywaniem wód termalnych, takie jak:
- zwolnienie z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie wód termalnych,
- ustanowienie preferencyjnej stawki wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, w wysokości 5% obliczonej wartości (1% obliczonej wartości, w okresie do 31 grudnia 2010 r.),

Informuję również, że w Ministerstwie Środowiska opracowany został projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze (obecnie projekt ustawy przedłożony został pod obrady Sejmu). Omawiany projekt wprowadza liczne uproszczenia dla przedsiębiorców oraz procedury usprawniające prowadzenie postępowań administracyjnych. Nadrzędnym celem zamierzonych zmian jest usunięcie barier utrudniających podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa, oraz uproszczenie istniejących procedur w celu pobudzenia przedsiębiorczości w kierunku służącym racjonalnej gospodarce złożami kopalin. Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
- rezygnacja z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód uznanych za kopaliny, a w konsekwencji brak opłaty koncesyjnej, opłaty za użytkowanie górnicze i mniejsza opłata skarbowa;
- zmiany zasad udzielania koncesji (rezygnacja z części uzgodnień i opinii, skrócenie postępowań administracyjnych, zmiana wymagań jakie powinien spełniać wniosek koncesyjny);
- przeniesienie kompetencji w zakresie udzielania koncesji na wydobywanie wód będących kopalinami na marszałków województw.
Dodatkowo informuję, iż obecnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współpracy z Ministerstwem Środowiska opracowywany jest program, dotyczący finansowania geotermii ze środków NFOŚiGW. Opracowane wytyczne będą miały na celu umożliwienie dokonania wyboru najlepszych przedsięwzięć z zakresu geotermii, zgłaszanych przez przedsiębiorców, których realizacja na podstawie przyznanego dofinansowania będzie miała największe znaczenie ekologiczne i społeczne.

Odnośnie kwestii możliwości udzielenia koncesji geologicznej na rzecz gminy, informuję, iż koncesję w zakresie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin może otrzymać przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.). Jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przytoczonej ustawy nie mogą być uznane za przedsiębiorcę, wobec powyższego gmina nie może ubiegać się o koncesję.

Ponadto informuję, iż w przypadku postępowania związanego z udzieleniem koncesji Fundacji „Lux Veritatis” czas trwania postępowania wynikał z konieczności uzupełnenień wniosku koncesyjnego, aby spełnione zostały ustawowo przewidziane wymagania. Organ koncesyjny w danym przypadku nie miał wpływu na termin ostatecznego uzupełnienia przedmiotowego wniosku przez przedsiębiorcę. Warunki przedmiotowej koncesji stanowią, że zachowuje ona ważność przez okres 4 lat. Dodatkowo zwracam uwagę, że Minister Środowiska nie prowadzi żadnego postępowania w sprawie ograniczenia uprawnień wynikających z omawianej koncesji.

Należy także zauważyć, iż według danych przedstawionych przez przedsiębiorcę, wody termalne wydobywane w Toruniu mają być przeznaczone do celów grzewczych, w chwili obecnej brak informacji na temat ewentualnej możliwości wykorzystania tych wód do produkcji energii elektrycznej.

Odnosząc się do propozycji wykorzystania energii wód termalnych na głębokości ponad 5000 uprzejmie informuję, że mają one wyłącznie, jak dotychczas podstawy teoretyczne. Rozpoznanie geologiczne bowiem na w/w głębokości jest udokumentowane poprzez odwiercenie zaledwie 46 otworów, z których jedynie 3 przekroczyły głębokość 6000 m. Należy dodać, że skały budujące górotwór mogą osiągać wysokie temperatury rzędu 180-200oC, jednakże trudno spodziewać się na takich głębokościach występowania wód termalnych.

Ponadto informuję, że zagadnienia dotyczące kwestii energetycznego wykorzystania poszczególnych grup kopalin pozostają w kompetencjach ministra właściwego do spraw gospodarki. Bezpośrednio nadzoruje je Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

W odniesieniu do poruszanej kwestii zasobów węgla brunatnego, występujących na terenie kraju, wyjaśniam, że wg danych zawartych w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” (stan na 31 grudzień 2007 r.) zasoby węgla brunatnego kształtują się na poziomie 13,6 mld ton zasobów bilansowych – udokumentowanych. Nie wiadomo skąd autor przywołuje ilość potencjalnych 140 mld ton, bowiem według szacunków potencjalne (jeszcze nie udokumentowane, a jedynie szacowane) zasoby bilansowe węgla brunatnego kształtują się na poziomie 40 mld ton.

Zagadnienie zgazowania powierzchniowego lub podziemnego jak dotychczas nie było stosowane w Polsce na skalę przemysłową (poza projektem z lat 70 XX wieku). Także doświadczenia światowe nie są zbyt duże a technologie bardzo ryzykowne i kosztowne. Nie należy także zapominać o potencjalnym wpływie na środowisko (już udowodnione: znaczne osiadanie ziemi i zagrożenia dla poziomów wodonośnych). Należy stwierdzić, iż być może w przyszłości da się pewne partie pokładów węgla kamiennego poddać temu procesowi, ale tylko w przypadku uzasadnienia ekonomicznego (dzisiejsze ceny ropy nie gwarantują zysku z tej inwestycji). Trudno będzie zatem znależć potencjalnych inwestorów dla tego rodzaju projektów.

z poważaniem

Joanna Rudnicka
Zagraniczni inwestorzy zainwestują miliony w polską energię odnawialną
wnp.pl (Piotr Stefaniak) - 31-03-2009 15:29
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pośredniczy w rozmowach w sprawie realizacji 12 projektów związanych z wytwarzaniem odnawialnej energii elektrycznej lub produkcją urządzeń dla tej energetyki. Mają one szansę realizacji już w bieżącym i przyszłym roku.
Jak powiedział Sławomir Majman członek zarządu PAIIZ podczas konferencji poświęconej perspektywom rozwoju OZE, jeżeli projekty te zostaną sfinalizowane powstanie od 500 do 600 nowych miejsc pracy. Łączna wartość tych inwestycji sięgnie 1,5 mld euro (średnio - po 125 mln euro). Ze względu na toczące się negocjacje, Sławomir Majman nie ujawnił jednak innych szczegółów.

Sebiastian Stępnicki z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przypomniał, że nadal trwają prace legislacyjne normujące funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, w tym OZE. W projekcie nowelizowanej ustawy Prawo energetyczne zakłada się utrzymanie modelu pomocy publicznej dla inwestorów OZE w postaci tzw. zielonych certyfikatów. W czerwcu br. Rada Ministrów powinna przyjąć program budowy biogazowni.

Przedsiębiorcy, samorządy oraz inne podmioty, decydujący się na inwestycje w produkcję OZE lub urządzeń do jej wytwarzania mogą liczyć na dofinansowanie ze środków pomocy unijnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje i pożyczki z UE ujęte są w tzw. czterech działaniach osi priorytetowej 9 i 10, które są częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warunki otrzymania wsparcia są podobne w różnych projektach; i tak można np. liczyć na 30-50 proc. pokrycie wydatków kwalifikowanych dla projektów o wartości minimum 20 mln euro (projekty o wartości min. 10 mln euro są dofinansowanie ze środków regionalnej pomocy), jeden projekt może uzyskać maksymalnie kwotę 40 mln euro.

Do 27 kwietnia trwa natomiast konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW na nabór projektów w 2009 roku, które mogą skorzystać z jego pomocy finansowej. Głównym celem konkursu jest wspieranie projektów inwestycyjnych związanych z OZE o wartości pow. 10 mln zł. Pomoc polega na niskooprocentowanym kredycie (6 proc.), udzielanym na 15 lat, który może być częściowo umorzony (do 50 proc.). W tym roku inwestorzy mogą łącznie skorzystać z 750 mln zł takich pożyczek, a w latach 2009-2012 - na kwotę 1,5 mld zł.

- Przygotowujemy właśnie drugą cześć programu wsparcia, wspólnie w wojewódzkimi funduszami, którego celem jest pomoc dla inwestycji o kwocie 1-10 mln zł - powiedział Leszek Katkowski z NFOŚiGW. - Natomiast jeszcze w końcu tego roku opracujemy trzeci program, dla przedsięwzięć inwestycyjnych o skali mniejszej niż 1 mln zł, skierowany głównie do osób fizycznych.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Kudlaty
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 642
Rejestracja: 14 gru 2007, o 21:05
Lokalizacja: kalisz hanki

Post autor: Kudlaty » 20 kwie 2009, o 17:23

RWE zainwestuje ok. pół miliarda euro w energię wiatrową
(PAP, dd/20.04.2009, godz. 15:5Cool
RWE zainwestuje w polską energetykę wiatrową około pół miliarda euro do roku 2015. We wrześniu br. odda do użytku pierwszą farmę wiatrową - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Kevin McCullough, członek zarządu RWE Innogy.

"Polska to dla nas jeden z najważniejszych rynków regionu - ma najlepsze warunki wietrzne w Europie Środkowo-Wschodniej do instalowania turbin wiatrowych" - powiedział McCullough. "Do roku 2020 Polska potrzebuje 15 proc. energii odnawialnej. Chcemy odgrywać znaczącą rolę w sektorze energii wiatrowej w Polsce" - dodał.

Do roku 2015 RWE planuje mieć podłączone lub w budowie 300 MW energii wiatrowej. W połowie kwietnia ruszyła pierwsza inwestycja RWE Polska w energetykę wiatrową - Park Wiatrowy Suwałki. "Pierwsze turbiny już stoją na terenie gmin Suwałki i Jeleniewo" - powiedział Kevin McCullough z RWE Innogy. Dodał, że co tydzień montowane są dwie, trzy nowe. Cała inwestycja to 18 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW, co łącznie da 80 mln kWh energii elektrycznej rocznie. "To tyle, ile zużywa 40 tys. gospodarstw domowych o średnim statystycznym zużyciu, tj. 2000 kWh" - wyjaśnił McCullough.

Druga farma wiatrowa, jaką zbuduje RWE Polska, powstanie w Tychowie. Stanie tam 15 turbin o mocy 2,3 MW każda. Planowe zakończenie inwestycji to rok 2010. "Kolejne inwestycje planujemy na Mazurach, Pomorzu i w województwie wielkopolskim" - powiedział McCullough.

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży prądu i gazu. Zatrudnia 66 tys. osób, zaopatruje 14 mln klientów w prąd, a 6 mln w gaz. W 2008 r. przychody RWE wyniosły 49 mld euro. Największymi firmami z grupy RWE w Polsce są RWE Polska (sprzedaje energię) oraz RWE Stoen Operator (zarządza warszawską siecią elektroenergetyczną).

zrodlo: onet.pl

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 20 kwie 2009, o 19:49

Daleko nie trzeba szukać,w pobliskim Raszkowie już taki wiatrak stoi.....zresztą poczytajcie,taka mała mieścinka i potrafili zrobić coś pożytecznego.

2008-11-17
Pierwszy wiatrak w Raszkowie

W gminie Raszków został postawiony najnowocześniejszy wiatrak na świecie, który posiada prądnicę synchroniczną. Wydajność elektrowni wiatrowej to 0,8 MW, co pozwoli na dostarczenie energii do 1000 domów. Inwestor odsprzedaje energię do sieci, a gminie płaci podatek od budowli, który zasila budżet. Elektrownia wiatrowa ma 99,6 metra wysokości, średnica fundamentu wynosi 15 metrów, a długość śmigła 27 metrów. Przy budowie fundamentu zużyto 600 ton betonu i 26 ton prętów zbrojeniowych. Konstrukcja wiatraka waży 100 ton. Dokonano majstersztyku w sztuce budowlanej, ponieważ wiatrak posadowiono na dawnym wysypisku odpadów komunalnych. Cała konstrukcja została wykonana przez firmę ENERCON z Magdeburga. W przyszłości na tym terenie powstanie kolejny wiatrak. Bardzo się cieszę, że w naszej gminie powstał pierwszy wiatrak. Ta pierwsza elektrownia jest najważniejsza, ponieważ rozwieje wątpliwości dotyczące negatywnego wpływu wiatraków na środowisko. Jest to czysta, odnawialna energia i powstanie tej elektrowni uważam za duży sukces. Gmina odniosła i będzie odnosić wielorakie korzyści z tego wiatraka. Po pierwsze, powstał on na gruncie, który nie nadawał się do żadnego użytku bo było to wysypisko śmieci. Gmina sprzedała grunt o powierzchni 0,77 ha pod budowę wiatraka za 120 tys. zł. Po drugie z wiatraka będzie płynął podatek dla gminy, który przeznaczymy na inwestycje. Wiatrak urozmaicił krajobraz gminy i wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców. Uruchomienie elektrowni wiatrowej nastąpi do końca 2008 roku – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Jacek Bartczak.


I jeszcze link do zdjęć.
http://www.prologit.pl/asp/raszkow.pl/p ... ja=artykul
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

LOOK
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 249
Rejestracja: 2 lut 2009, o 09:41
Lokalizacja: centrum

Post autor: LOOK » 20 kwie 2009, o 20:38

Kalisz na stwierdzone i kiedyś wykorzystywane żródło wody termalnej. Dawna Chłodnia na Wrocławskiej czerpała z tego ujęcia wodę która była póżniej butelkowana . Do produkcji chyba nawet ją lekko schładzano .
Ale zmartwię wszystkich termomaniaków , woda miała ok 25 stopni , więc nic z tym w zasadzie nie można robić. Szkoda dalej się tym wątkiem udręczać .

Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4206
Rejestracja: 24 lis 2008, o 02:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 20 kwie 2009, o 20:45

Wiatraki też w samym Kaliszu nie powstaną , możliwe są na pagórkach na poł-wschód od Kalisza np. Chełmce i dalej na południe.
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

sector-ostrow
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1265
Rejestracja: 16 kwie 2007, o 11:36
Lokalizacja: --------------

Post autor: sector-ostrow » 20 kwie 2009, o 22:37

Trzy identyczne wiatraki jak ten co postaili ostatnio w Raszkowie stoja juz od jakiegos czasu w Ostrowie. Zreszta widac je nawet z najwyzszych pieter na Dobrzecu.

Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4206
Rejestracja: 24 lis 2008, o 02:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 20 kwie 2009, o 22:45

W granicach miasta ? Czy na terenie gminy wiejskiej ?
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

sector-ostrow
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1265
Rejestracja: 16 kwie 2007, o 11:36
Lokalizacja: --------------

Post autor: sector-ostrow » 20 kwie 2009, o 22:53

milo pisze:W granicach miasta ? Czy na terenie gminy wiejskiej ?
Stoja przy drodze, ktora biegnie granica miasta. Ale na terenie Wysocka Wielkiego :D Po drugiej stronei drogi pewnie grunty byly drozsze. Podobnie jak np. osiedle Antczaka w Koscielnej Wsi, ale "prawie" w Kaliszu.

tomash
Site Admin
Site Admin
Posty: 1254
Rejestracja: 25 lis 2005, o 17:23
Lokalizacja: Kalisz - Szczypiorno
Kontakt:

Post autor: tomash » 20 kwie 2009, o 23:01

jakoś nie śpieszno mi do wiatraków w Kaliszu czy w najbliższej odległosci, niechcialbym oglądać panoramy Kalisza gdzie w tle pojawiły by się wiatraki :)

sector-ostrow
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1265
Rejestracja: 16 kwie 2007, o 11:36
Lokalizacja: --------------

Post autor: sector-ostrow » 20 kwie 2009, o 23:07

tomash pisze:jakoś nie śpieszno mi do wiatraków w Kaliszu czy w najbliższej odległosci, niechcialbym oglądać panoramy Kalisza gdzie w tle pojawiły by się wiatraki :)
Eee.. moim zdaniem to bardzo fajnie wyglada.
Natomiast kiedy sie stoi u stup (stopy!) takiego kolosa to czuc taka potege... bryly i jej ogromu. A jesli jeszcze dodatkowo jest silny wiatr, to wrazenie poteguje swist obracajacych sie ramion. Polecam przyjechac :P

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 20 kwie 2009, o 23:10

Swego czasu gdy jeżdziłem do Niemiec to naoglądałem się tych wiatraków przy autostradzie,widok na tamte czasy był niesamowity.Teraz to normalka dla Mnie....już się naoglądałem.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
Crossmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 588
Rejestracja: 3 paź 2008, o 10:40
Lokalizacja: Kalisz

Post autor: Crossmen » 20 kwie 2009, o 23:58

Ahh ten Ostrów... nic tylko tam się przeprowadzić nawet wiatraki mają.

Awatar użytkownika
milo
Moderator
Moderator
Posty: 4206
Rejestracja: 24 lis 2008, o 02:30
Lokalizacja: Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym :-)
Kontakt:

Post autor: milo » 21 kwie 2009, o 00:11

Po co się przeprowadzać skoro widać je z wieżowców Dobrzeca :-)
"Ani chwili przerwy w rozwoju Ostrowa."
autor anonimowy

kaczorkalisz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1678
Rejestracja: 31 mar 2009, o 14:47
Lokalizacja: XXV lecia

Post autor: kaczorkalisz » 21 kwie 2009, o 08:18

jak sie jedzie do Rychwala to kreca sie dwa po prawej stronie, jeden ksiedza a drugi jakiegos radnego chyba

LOOK
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 249
Rejestracja: 2 lut 2009, o 09:41
Lokalizacja: centrum

Post autor: LOOK » 21 kwie 2009, o 09:49

coraz częściej wpisy na forum przypominają rozmowę głuchych przekupek na targu , "może mi pani poda.. , nie poda świeci słońce ". Co ma geotermia do wiatraka ,...... mistrzostwo świata w pisaniu nie na temat .

ODPOWIEDZ