Park

tomash
Site Admin
Site Admin
Posty: 1252
Rejestracja: 25 lis 2005, o 17:23
Lokalizacja: Kalisz - Szczypiorno
Kontakt:

Park

Post autor: tomash » 1 gru 2005, o 17:58

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 15 lut 2007, o 16:01

Kalisz

Dodatkowe pieniądze na zabytkowy park

Dodatkowo samorząd Kalisza przeznaczył ponad 120 tys. zł na tegoroczne inwestycje i renowację urządzeń oraz budowli w zabytkowym parku miejskim. Kaliski park, obok parku łęczyckiego i warszawskiego ogrodu Krasińskich, zaliczany jest do najstarszych i najładniejszych w Polsce. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na generalny remont chińskiej pagody. A pozostała część na remont dwóch zabytkowych mostków oraz na zakup stylizowanych koszów i ławek. Kiedy park został założony w 1798r. był to drugi ogród publiczny w Polsce. Obecnie park zajmuje około 23ha powierzchni. Jest w nim wiele interesujących roślin i drzew. W parku swoją siedzibę ma m.in. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, jest tam również budynek dawnej hydropatii i zegar słoneczny. Tuż obok stoi gmach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2007, o 11:30 przez andrzej, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej

Awatar użytkownika
ww
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1223
Rejestracja: 1 sty 2006, o 11:21
Lokalizacja: Rypinek/Pomorzany/Wilda

Post autor: ww » 17 lut 2007, o 02:25

andrzej pisze:Dodatkowy samorząd Kalisza
Bo się zaraz obalę i już nie podniosę... :twisted: :roll:

Awatar użytkownika
andrzej
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4311
Rejestracja: 29 cze 2006, o 20:33
Lokalizacja: -Kalisz-

Post autor: andrzej » 7 cze 2007, o 23:15

ww pisze:
andrzej pisze:Dodatkowy samorząd Kalisza
Bo się zaraz obalę i już nie podniosę... :twisted: :roll:
Ja tego nie napisalem , bo to bylo tak napisane na portalu internetowym kalisz.naszemiasto , ja tylko to skopiowalem, ale błąd poprawilem :wink:

[ Dodano: Czw, 07.06.2007, 22:34 ]
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Andrzej

Awatar użytkownika
bover
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 88
Rejestracja: 21 gru 2005, o 23:15
Lokalizacja: Śródmieście

Post autor: bover » 28 paź 2007, o 23:21

moze OT ale znalazłem coś ciekawego o kaliskim parku (moze juz to ktoś widział ale napewno nie wszyscy) xD ...

Obrazek

Awatar użytkownika
koval
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 90
Rejestracja: 30 sie 2006, o 13:27
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: koval » 1 wrz 2008, o 09:15

to ja dorzucę 3 grosze mojego autorstwa:

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek

Obrazek


Obrazek

Obrazek

więcej na http://www.flickr.com/photos/enforces/

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 1 wrz 2008, o 10:39

Koval ładne fotki ;) Jak ty te wiewióry tam zwabiłeś?
http://www.ermail.pl/klik/VXFQa2UB" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
koval
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 90
Rejestracja: 30 sie 2006, o 13:27
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: koval » 1 wrz 2008, o 11:35

ma się swoje sposoby. a tak na prawdę nie wiem czemu ale przede mną nie uciekały. może wygląd dużego obiektywu i to że mogło się słońce w nim odbijać je ciekawiło.

Awatar użytkownika
glootech
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 260
Rejestracja: 31 sie 2006, o 14:44
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: glootech » 1 wrz 2008, o 18:21

Zazwyczaj wystarczy przykucnąć i potrzymać rękę jakby się w niej trzymało orzech. Zazwyczaj podbiegają na chwilę i jak tylko się przekonają, że nic nie dostaną, to uciekają ;).

Awatar użytkownika
Adi
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4710
Rejestracja: 5 lis 2006, o 13:12
Lokalizacja: Widok/Majków
Kontakt:

Post autor: Adi » 17 paź 2008, o 14:03

Oby nowe oświetlenie nie padło szybko ofiarą głupich dzieciaków.


Ogłoszenie z dnia 2008-10-13

Kalisz: Modernizacja oświetlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu

Numer ogłoszenia: 262897 - 2008; data zamieszczenia: 13.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kaliszu , Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. (062) 7654300, fax. (062) 7642032.


* Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kalisz.pl pozycja ogłoszenia - zamówienia publiczne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia alejek Parku Miejskiego
w Kaliszu, w tym:
a)demontaż dwudziestu sześciu istniejących latarni znajdujących się na trasie nowego oświetlenia alejek Parku Miejskiego oraz budowa nowej linii kablowej oświetlenia alejek o łącznej długości 1571m zasilającej nowe oprawy oświetlenia ulicznego o mocy 100W (ilość punktów świetlnych - 44 kpl.);
b)montaż wolnostojącego złącza kablowego usytuowanego przy budynku stacji transformatorowej nr 10120;
2.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej, opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego wraz z uiszczeniem opłat, wykonania wszelkich badań i prób, do przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu pierwotnego oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej.
3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego określone zostały w SIWZ i załącznikach do niej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykażą, że dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego;
b)wykażą należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie oświetlenia ulicznego lub oświetlenia terenu;
c)wykażą, że dysponują przynajmniej następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia: ubijak spalinowy, środek transportowy, podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
a)wykażą, że posiadają (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655), zwaną w ogłoszeniu: ustawą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/nie spełnia.
Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1), 3a) i 4). Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 2) mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia..

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*,
3) formularza oferty, w którym wskaże osobę, spełniającą warunki o których mowa
w pkt 2a) Opisu warunków udziału w postępowaniu,
4) dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę, o której mowa w pkt 3) uprawnień budowlanych wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zaświadczenia potwierdzającego członkostwo (przynajmniej na dzień składania ofert) ww. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
5) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie oświetlenia ulicznego lub oświetlenia terenu,
6) dokumentów potwierdzających, że wykonane roboty wyszczególnione w wykazie, o którym mowa w pkt 5) zostały wykonane należycie. Wykonane roboty wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 5), a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenie ofert,
7) wykazu narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca do wykonania zamówienia potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2c) Opisu warunków udziału w postępowaniu,
8) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (przynajmniej na dzień składania ofert)*.

Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2), 4), 6) i 8) mogą być przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605).
Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
1)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
2)w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy..SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalisz.pl lub www.kalisz.pl (zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne)..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 10 (IV piętro budynku UM przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu) za opłatą 23,20 PLN lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2008 godzina 10:00, miejsce: pokój nr 6 mieszczący się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy
ul. Kościuszki 1a (Sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na numer faksu 062 7654 446, z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana oraz złożenie protestu i ewentualne przystąpienie do postępowania protestacyjnego może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
4. Numer konta, na jaki należy wnieść opłatę za SIWZ: Bank Zachodni WBK S.A I O/Kalisz nr: 43 1090 1128 0000 0000 1218 1984..

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 17 paź 2008, o 14:21

Adi jak tak patrzę na zdjęcia naszego parku to myślę że zasługuje na coś więcej niż tylko modernizacja oświetlenia.Dlaczego nikt nie pomyśli o odbudowie domku Szwajcarskiego,domku ogrodnika,sztucznych ruin lub chociażby oranżerii,dlaczego????Koszty??? pewnie będą duże ale miasto na tym zyska jak do Kalisza przyjeżdzałoby więcej ludzi aby zobaczyć te atrakcje.Piszę w ogólnym kontekście oczywiście.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
koval
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 90
Rejestracja: 30 sie 2006, o 13:27
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: koval » 24 lis 2008, o 17:42

Gumiś pisze:Adi jak tak patrzę na zdjęcia naszego parku to myślę że zasługuje na coś więcej niż tylko modernizacja oświetlenia.Dlaczego nikt nie pomyśli o odbudowie domku Szwajcarskiego,domku ogrodnika,sztucznych ruin lub chociażby oranżerii,dlaczego????Koszty??? pewnie będą duże ale miasto na tym zyska jak do Kalisza przyjeżdzałoby więcej ludzi aby zobaczyć te atrakcje.Piszę w ogólnym kontekście oczywiście.
z tego co slyszałem i wiem to chcą to zrobić

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9214
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 25 lis 2008, o 06:57

Koval, a skąd masz takie wiadomości.
Wolne Miasto Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Kalisz

Awatar użytkownika
koval
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 90
Rejestracja: 30 sie 2006, o 13:27
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: koval » 25 lis 2008, o 12:03

K-man pisze:Koval, a skąd masz takie wiadomości.
ojciec mi mowil...

K-man
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9214
Rejestracja: 5 lis 2007, o 21:17
Lokalizacja: Rypinek Kalisz Wielkopolska Wschodnia

Post autor: K-man » 25 lis 2008, o 14:53

Przepraszam, że tak wypytuje, ale czy twój ojciec to wiarygodne żródło.Juz przed laty mówiło się o odbudowie historycznych obiektów w parku, ale każdy wie jak jest.

Awatar użytkownika
koval
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 90
Rejestracja: 30 sie 2006, o 13:27
Lokalizacja: Kalisz
Kontakt:

Post autor: koval » 25 lis 2008, o 15:39

K-man pisze:Przepraszam, że tak wypytuje, ale czy twój ojciec to wiarygodne żródło.Juz przed laty mówiło się o odbudowie historycznych obiektów w parku, ale każdy wie jak jest.
pewnie mu jakiś znajomy cos wspomniał czy coś... tak tylko słyszałem jak mowił ze mają plany, możliwe że mówił o tych samych co ty... ale fajnie by było jakby je zrealizowali. w końcu kiedyś chyba tam był jakiś lokal gdzie kiedyś był plac zabaw

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 26 lis 2008, o 20:38

Ja znam stary park tylko z fotografi z książki W Dawnym Kaliszu,ale jest stronka w internecie z bardzo dużym zbiorem zdjęć.Dla zainteresowanych wrzucę linki do wglądu.
http://www.stary.kalisz.pl/foto_arch_park2.php
http://www.stary.kalisz.pl/foto_arch_park1.php

A na koniec strona startowa o naszym mieście.
http://www.stary.kalisz.pl/go_fotografie.php
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

Awatar użytkownika
ww
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1223
Rejestracja: 1 sty 2006, o 11:21
Lokalizacja: Rypinek/Pomorzany/Wilda

Post autor: ww » 25 sty 2010, o 13:06

Czy ktoś zna datę rozebrania oranżerii i cieplarni w Wielkim Parku?
Szukam też informacji o Parku im. I.J. Paderewskiego (np. data założenia miasteczka ruchu drogowego itd.).

sobieray-3
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6823
Rejestracja: 21 sie 2008, o 10:11
Lokalizacja: Woj.Rozdarte Prosną
Kontakt:

Post autor: sobieray-3 » 25 sty 2010, o 15:46

Nie pamiętam dokładniue, Wiem, że chuba mini-ZOO rozbierali jako statnie , a póżniej domek szwajcarski - ok. 1985-87 ?
To pewnie mozna tylko sprawdzic wertujac roczniki Ziemi Kaliskiej i Południowej Wielkopolski.
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.''
Wisława Szymborska

Awatar użytkownika
Gumiś
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6806
Rejestracja: 23 mar 2008, o 21:41
Lokalizacja: Tylko Kalisz
Kontakt:

Post autor: Gumiś » 25 sty 2010, o 17:13

sobieray-3 pisze:Nie pamiętam dokładniue, Wiem, że chuba mini-ZOO rozbierali jako statnie , a póżniej domek szwajcarski - ok. 1985-87 ?
Domek Szwajcarski rozebrano dokładnie w 1986 roku,pamietam jeszcze te pozostałości.Smutny to był widok.
Gumiś
Bez historii jesteśmy nikim,nikt o nas nie będzie pamiętał,przeminiemy jak pora roku........

ODPOWIEDZ